YieldGap

Splošni pogoji poslovanja

V zvezi z dostopom do spletnega mesta mojazemlja.eu in njegovo uporabo veljajo naslednji pogoji:
Spletno mesto je razvila družba YieldGap, d. o. o., in le-ta zanj tudi skrbi. Pridržujemo si pravico ukiniti oziroma delno ali v celoti spremeniti spletno mesto. Omenjene spremembe lahko izvedemo na podlagi lastne presoje in brez predhodnega obvestila. Zato vas prosimo, da si ob naslednjem obisku naših spletnih strani ponovno preberete pogoje uporabe in upoštevate vse morebitne spremembe.
Odstop uporabe

Vse podatki, ilustracije in dokumenti, objavljeni na tem spletnem mestu, so v izključni lasti družbe YieldGap ali njenih partnerjev. Njihova uporaba je dovoljena le pod pogojem, da se vse kopije označijo z ustreznim obvestilom o avtorskih pravicah, da se omenjeni podatki uporabljajo le v osebne namene, da se jih ne izkorišča v komercialne namene, da se jih na noben način ne spreminja ter da se vse ilustracije, pridobljene na tem spletnem mestu, uporabljajo skupaj s spremnim besedilom.

Omejena odgovornost

Družba YieldGap, d.o.o. je podrobne informacije, objavljene na tem spletnem mestu, zbrala s pomočjo notranjih in zunanjih virov v skladu z zahtevami poklicne odgovornosti. Ob tem si nenehno prizadevamo širiti in posodabljati omenjene informacije. Informacije na tem spletnem mestu so namenjene izključno predstavitvi družbe YieldGap, d.o.o. in njenih pogodbenih partnerjev ter njihovih izdelkov in storitev. Objavljene so brez kakršnih koli implicitnih ali eksplicitnih jamstev oziroma zagotovil glede njihove popolnosti ali točnosti. Opozarjamo vas, da so lahko že zastarele, četudi so bile točne na dan objave. Zato vam svetujemo, da vsako informacijo, pridobljeno s tega spletnega mesta, preverite, preden jo uporabite v kakršni koli obliki. Nasveti, ki so tukaj podani, vas ne oproščajo odgovornosti, da sami preverite naše najnovejše nasvete, zlasti v zvezi z dokumenti o varnosti in tehničnimi specifikacijami, ter ustreznost uporabe naših izdelkov v zvezi z nameravanimi postopki in nameni. Če potrebujete dodatne nasvete ali navodila glede uporabe naših izdelkov in storitev, se, prosimo, obrnite neposredno na nas. Uporabniki tega spletnega mesta se strinjajo, da do omenjenega spletnega mesta in njegovih vsebin dostopajo na lastno odgovornost. YieldGap, d.o.o. ter vsi drugi, ki so sodelovali pri sestavljanju besedil, izdelavi ali vzpostavitvi tega spletnega mesta, ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi dostopanja ali nezmožnosti dostopanja do njega, zaradi uporabe ali nezmožnosti njegove uporabe, ali zaradi dejstva, da se je uporabnik zanesel na informacije, objavljene na njem.

Spletna mesta tretjih oseb/povezave

To spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb oziroma se na njih sklicuje. Vključitev takšnih povezav ne odraža strinjanja družbe YieldGap, d.o.o. z vsebinami spletnih mest, do katerih povezave vodijo. Družba YieldGap, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti glede dostopnosti ali vsebin takšnih spletnih mest ter odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi uporabe njihovih vsebin, v kakršni koli obliki. Družba YieldGap, d.o.o. ne jamči za dosledno kakovost informacij, ki jih ponujajo spletna mesta, do katerih povezave vodijo. Povezave so podane zgolj zaradi praktičnosti. Uporabniki do teh spletnih mest dostopajo na lastno odgovornost. Nabor povezav ne pomeni omejitve uporabnikov na uporabo omenjenih spletnih mest.

Podatki, ki jih sporočijo uporabniki

Uporabnik tega spletnega mesta prevzema polno odgovornost za vsebino in točnost podatkov, poslanih družbi YieldGap, d.o.o., ter za morebitno kršitev pravic katere koli tretje osebe, ki je lahko vključena v te podatke. Uporabnik daje družbi YieldGap, d.o.o. svoje soglasje, da le-ta shrani takšne podatke ter da jih uporablja v namene statistične analize ali katere koli druge predvidene poslovne namene, razen v primeru, ko informacije vsebujejo osebne podatke, ki ne spadajo med matične podatke ali podatke o uporabi. Družba YieldGap, d.o.o. ima pravico uporabiti vsebino takšnih sporočil, vključno z vsebovanimi idejami, izumi, tehničnimi načrti, postopki ali strokovnim znanjem, v katere koli namene, npr. razvoj, proizvodnjo in/ali trženje izdelkov ali storitev, ali razmnoževati takšne informacije ter jih dati na voljo tretjim osebam brez kakršnih koli omejitev.

Mednarodni uporabniki

Družba YieldGap, d.o.o. preverja, upravlja in posodablja to spletno mesto v Ljubljani, Slovenija. Spletno mesto je namenjeno mednarodni uporabi. Družba YieldGap, d.o.o. ne jamči, da podatki, objavljeni na njem, veljajo za cel svet ter da so izdelki in storitve po vsem svetu na voljo v enaki obliki, velikosti in pod enakimi pogoji.

Uporabniki so pri odpiranju teh spletnih strani ali snemanju njihovih vsebin sami dolžni ravnati v skladu z predpisi, ki veljajo na njihovem območju.

Izdelki, navedeni na tem spletnem mestu, so lahko v različnih državah na voljo v različnih ovojninah, velikostih, opremljeni z različnimi napisi in oznakami.

Veljavno pravo

Za vse pravne zahtevke ali tožbe v zvezi s tem spletnim mestom ali njegovo uporabo se uporabljajo pravo Republike Slovenije ter določila mednarodnega zasebnega prava, Haaške konvencije v zvezi z Enotnim zakonom o mednarodni prodaji blaga z dne 1. julija 1964 ter Konvencije Združenih narodov o prodaji blaga z dne 1. aprila 1980.

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To spletno mesto lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih družbe YieldGap, d.o.o. ter njenih pogodbenih partnerjev. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe v prihodnosti. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.